27 mai – termenul limită pentru depunerea formularului 230

27 mai – termenul limită pentru depunerea formularului 230

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu informează că 27 mai 2024 este termenul limită pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” pe veniturile realizate în anul 2023.

Formularul 230 se completează şi se depune:

 1. De către persoanele fizice care realizează din România:
 • venituri din salarii şi asimilate salariilor,
 • venituri din pensii,
 • venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit,
 • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă,
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real,
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit,

în următoarele situaţii:

 • au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;
 • dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Formularul 230 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare si se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

 • pe hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire,

 • prin mijloace electronice de transmitere la distanţă: portalul e-guvernare.ro

sau prin intermediul serviciului Spaţiu Privat Virtual (SPV).

 1. De către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei, prin completarea „Situatiei centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”, exclusiv prin mijloace de transmitere la distanţă.

Contribuabilii pot obţine informaţii suplimentare în scris, prin  intermediul Serviciului Spaţiu Privat Virtual – Formularul Unic de Contact, Secţiunea Asistenţă şi îndrumare în domeniul fiscal; respectiv telefonic , apelând Call Center-ul A.N.A.F la nr. 031.403.91.60.

Răspunde